T10.HH.III.2.1. Elip

T10.HH.III.2.1. Elip A – LÝ THUYẾT 1)Định nghĩa: Cho hai điểm cố định ${{F}_{1}},\,\,{{F}_{2}}$ với ${{F}_{1}}{{F}_{2}}=2c\left( c>0 \right)$ và hằng số $a>c.$ Elip $\left( E \right)$ là tập hợp các điểm $M$ thỏa mãn $M{{F}_{1}}+M{{F}_{2}}=2a$. Các điểm ${{F}_{1}},\,\,{{F}_{2}}$ là tiêu điểm của $\left( E \right).$ Khoảng cách ${{F}_{1}}{{F}_{2}}=2c$ là tiêu Đọc tiếp…

error: Content is protected !!