T12.HH.III.2. Tọa độ điểm trong không gian

T12.HH.III.2. Tọa độ điểm trong không gian I. Định nghĩa Tọa độ của điểm: $M(x;y;z)\Leftrightarrow \overrightarrow{OM}=x\overrightarrow{i}+y\overrightarrow{j}+z\overrightarrow{k}$ Chú ý: $M\in Ox\Leftrightarrow M(x;0;0),M\in Oy\Leftrightarrow M(0;y;0),M\in Oz\Leftrightarrow M(0;0;z)$$M\in (Oxy)\Leftrightarrow M(x;y;0),M\in (Oxz)\Leftrightarrow M(x;0;z),M\in (Oyz)\Leftrightarrow M(0;y;z)$ II. Tính chất Cho $A({{x}_{A}};{{y}_{A}};{{z}_{A}}),B({{x}_{B}};{{y}_{B}};{{z}_{B}})$,$\overrightarrow{{{u}_{1}}}=({{x}_{1}};{{y}_{1}};{{z}_{1}}),\overrightarrow{{{u}_{2}}}=({{x}_{2}};{{y}_{2}};{{z}_{2}})$ Khi đó: +  $\overrightarrow{AB}=({{x}_{B}}-{{x}_{A}};{{y}_{B}}-{{y}_{A}};{{z}_{B}}-{{z}_{A}})$ $AB=\left| \overrightarrow{AB} \right|=\sqrt{{{({{x}_{B}}-{{x}_{A}})}^{2}}+{{({{y}_{B}}-{{y}_{A}})}^{2}}+{{({{z}_{B}}-{{z}_{A}})}^{2}}}$ Đặc biệt: + Điểm M chia đoạn Đọc tiếp…

T12.HH.III.1. Tọa độ véc tơ trong không gian

T12.HH.III.1.  TỌA ĐỘ VEC TƠ TRONG KHÔNG GIAN I. Hệ trục tọa độ trong không gian Trong không gian, xét ba trục tọa độ $Ox,\,Oy,\,Oz$ vuông góc với nhau từng đôi một và chung một điểm gốc O. Gọi $\overrightarrow{i},\,\,\overrightarrow{j},\,\,\overrightarrow{k}$ là các vectơ đơn vị, tương ứng trên các trục Đọc tiếp…

T11.HH.III.8.8. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

T11.HH.III.8.8. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau I. Định nghĩa Định nghĩa 1. Hai đường thẳng a và b được gọi là chéo nhau nếu chúng không đồng phẳng. Định nghĩa 2.  Đường thẳng c vuông góc và cắt a, b lần lượt tại M;N gọi là đường Đọc tiếp…

T11.HH.III.8.7. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song

T11.HH.III.8.7. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song I. Định nghĩa Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song là khoảng cách từ một điểm bất kỳ của mặt phẳng này đến mặt phẳng kia.  Kí hiệu: d((p),(Q)) => $d((P),(Q)) = d(M,(Q)),M \in (P).$ II. Phương pháp  Bản chất Đọc tiếp…

T11.HH.III.8.6. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song

T11.HH.III.8.6. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song I. Định nghĩa Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng (P). Khoảng cách giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P) là khoảng cách từ một điểm bất kỳ thuộc a đến mặt phẳng (P). Kí hiệu: Đọc tiếp…

T11.HH.III.1.2. Vec tơ trong không gian-Một số dạng bài tập thường gặp 

T11.HH.III.1.2. Vec tơ trong không gian-Một số dạng bài tập thường gặp  Dạng 1. Xác định các yếu tố của vectơ 1. Phương pháp giải a) Dựa vào định nghĩa các yếu tố của vectơ; b) Dựa vào các tính chất hình học của hình đã cho. 2. Ví dụ Đọc tiếp…

error: Content is protected !!