Chương trình Hình học 10

Chương I: VECTƠ
Vec tơ và các phép biến đổi vec tơ
Phép cộng véc tơ
Phép trừ véc tơ
  Tích một số với một véc tơ
 Hệ trục tọa Ðộ
Chuyên đề Đẳng thức vec tơ
Chương II: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VEC TƠ VÀ ỨNG DỤNG
Giá trị lượng giác của góc a, với  00 đến 1800
Tích vô hướng của hai vec tơ.
Các hệ thức lượng trong tam giác. 
Chuyên đề Giải tam giác.
Chuyên đề Chứng minh hệ thức lượng giác trong tam giác- tứ giác.
Chương III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
 Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng
Chuyên đề Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng- Các dạng toán cơ bản-phần 1
Chuyên đề Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng- Các dạng toán cơ bản-phần 2
Chuyên đề Phương trình đường thẳng-Một số dạng toán nâng cao
   Phương trình đường tròn
 Phương trình đường elip
 
 
error: Content is protected !!