Chương trình Đại số 10

Chương I: MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP
 Lý thuyết Mệnh Ðề
 Lý thuyết Tập hợp
 Lý thuyết Số gần Ðúng.
 Lý thuyết Sai số
   
Chương II: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI
Hàm số
Hàm số bậc nhất
Hàm số bậc hai
   
Chương III: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Ðại cương về phương trình; phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai.
Hệ hai phương trình  bậc nhất hai ẩn.
Hệ ba phương trình  bậc nhất ba ẩn.
 
   
Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC, BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Bất Ðẳng thức
Bất phương trình đại số một ẩn
   
Chương V: GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC
Góc và cung lượng giác.
  Công thức lượng giác.
Chương VI: THỐNG KÊ
 Phương sai và Ðộ lệch chuẩn
error: Content is protected !!