Chương trình hình học 11

CHƯƠNG I: PHÉP DỜI HÌNH – PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
Lý thuyết Phép biến hình
Lý thuyết Phép tịnh tiến
Lý thuyết Phép quay
Lý thuyết Phép dời hình và hai hình bằng nhau
Lý thuyết Phép vị tự
Lý thuyết Phép đồng dạng
 
   
   
CHƯƠNG II: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN.

QUAN HỆ SONG SONG

Lý thuyết Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Lý thuyết Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
Lý thuyết Đường thẳng và mặt phẳng song song
Lý thuyết  Hai mặt phẳng song song.
Lý thuyết  Phép chiếu song song.
Lý thuyết Hình biểu diễn của một hình không gian.
Chuyên đề Giao tuyến – Giao điểm – Thiết diện
 Chuyên đề Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng cho bởi ba điểm
 Chuyên đề Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng song song cạnh của khối chóp
 Chuyên đề Thiết diện của khối chóp cắt bởi mặt phẳng song song với mặt phẳng cho trước
CHƯƠNG III: VÉC TƠ TRONG KHÔNG GIAN – QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN.
Lý thuyết Vectơ trong không gian.
Lý thuyết Hai đường thẳng vuông góc.
Lý thuyết Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Lý thuyết  Hai mặt phẳng vuông góc.
Lý thuyết Khoảng cách.
 
error: Content is protected !!