Chương trình Giải tích 11

CHƯƠNG I: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.
Lý thuyết Các hàm số lượng giác
Lý thuyết Hàm số y=sin x
Lý thuyết Hàm số y=cosin x
Lý thuyết Hàm số y=tan x
Lý thuyết Hàm số y= cot x
Lý thuyết Phương trình lượng giác cơ bản
Chuyên đề Phương trình lượng giác thường gặp
Chuyên đề Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác.
Chuyên đề Phương trình bậc nhất đối với sin và cos:  a.sinx+b.cosx = c
Chuyên đề Phương trình đẳng cấp bậc hai đối với sin và cos:

a.sin2x+bsin xcosx+c.cos2x=d

Chuyên đề Phương trình đối xứng đối với sin và cos:

a.(sin x+cos x)+bsin x. cos x+c=0

Chuyên đề Phương trình lượng giác-Phương pháp tổng bình phương
Chuyên đề Phương trình lượng giác-Phương pháp tổng đổi biến số
Chuyên đề Phương trình lượng giác-Phương pháp bất đẳng thức
 Chuyên đề Phương trình lượng giác – Phương pháp nhóm nhân tử chung
CHƯƠNG II: TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT.
 Lý thuyết Qui tắc đếm
 Lý thuyết Hoán vị- Chỉnh hợp-Tổ hợp
Chuyên đề Phương trình đại số tổ hợp
 Lý thuyết Nhị thức Niu-tơn
Chuyên đề Số hạng tổng quát của khai triển (a+b)n.
Chuyên đề Tính tổng các hệ số của đa thức khai triển
 Lý thuyết Phép thử và biến cố
 Lý thuyết Xác suất của biến  cố
Chuyên đề Xác xuất cổ điển của biến cố
Chuyên đề Xác xuất của biến cố độc lập
   
CHƯƠNG III: DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN
 Lý thuyết Phương pháp qui nạp toán học
Chuyên đề Chứng minh đẳng thức qui nạp
Chuyên đề Chứng minh chia hết bằng qui nạp
Chuyên đề Chứng minh bất đẳng thức bằng qui nạp
Chuyên đề Phép chứng minh qui nạp trong hình học
 Lý thuyết Dãy số
Chuyên đề Số hạng tổng quát của dãy số
Chuyên đề Dãy số Tăng
Chuyên đề Dãy số giảm
Chuyên đề Dãy số bị chặn
 Lý thuyết Cấp số cộng
 Lý thuyết Cấp số nhân
Chuyên đề
Chuyên đề  
Chuyên đề  
Chuyên đề
CHƯƠNG IV: GIỚI HẠN
 Lý thuyết Giới hạn của dãy số.
  Giới hạn dãy số- Các kỹ thuật cơ bản
 Lý thuyết Giới hạn của hàm số.
 
 Lý thuyết Hàm số liên tục.
 
 
CHƯƠNG V: ĐẠO HÀM
 Lý thuyết Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm.
 Lý thuyết Quy tắc tính đạo hàm.
 Lý thuyết Đạo hàm của các hàm số lượng giác.
 Lý thuyết Vi phân.
 Lý thuyết Đạo hàm cấp hai.

————-

error: Content is protected !!