Hình học 12

Chương I: Khối đa diện
Lý thuyết Khái niệm về khối đa diện
Lý thuyết Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
Lý thuyết Khái niệm về thể tích khối đa diện
Lý thuyết Thể tích khối lăng trụ
Chuyên đề Thể tích khối lăng trụ đứng
Chuyên đề Thể tích khối lăng trụ xiên
Lý thuyết Thể tích khối chóp
Chuyên đề Thể tích khối chóp đều
Chuyên đề Thể tích khối chóp có cạnh bên vuông góc đáy
Chuyên đề Thể tích khối chóp có mặt bên vuông góc đáy
Chương II : Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu 
6 Khái niệm về mặt tròn xoay
7 Mặt nón-Khối nón
8 Mặt trụ-Khối trụ
9 Mặt cầu- Khối cầu
Chương III: Phương pháp tọa độ trong không gian
10 Hệ tọa độ trong không gian
11 Phương trình mặt phẳng
12 Phương trình đường thẳng trong không gian
13 Khoảng cách
error: Content is protected !!