Giải tích 12 

 

Chương I: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số 
Lý thuyết Sự ĐB, NB của hàm số
Lý thuyết Cực trị của hàm số
Lý thuyết GTLN, GTNN của hàm số
Lý thuyết Đường tiệm cận
Lý thuyết Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
Chương II: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit
Lý thuyết Lũy thừa
Lý thuyết Lôgarit
Lý thuyết Hàm số lũy thừa
Lý thuyết Hàm số mũ
Lý thuyết Hàm số Lôgarit
Lý thuyết Phương trình mũ.
Lý thuyết Phương trình Lôgarit
Lý thuyết Bất phương trình mũ.
Lý thuyết Bất phương trình Lôgarit
Chương III: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng. 
Lý thuyết Nguyên hàm
Chuyên đề Phương pháp tính nguyên hàm bằng đổi biến loại I
Chuyên đề Một số dạng thường gặp khi tính nguyên hàm bằng đổi biến loại I
Chuyên đề Phương pháp tình nguyên hàm bằng đổi biến loại 2
Chuyên đề Phương pháp tính nguyên hàm bằng cân bằng đại số (đồng nhất thức)
Lý thuyết Tích phân
Chuyên đề Phương pháp tính tích phân bằng đổi biến loại I
Chuyên đề Một số dạng thường gặp khi tính tích phân bằng đổi biến loại I
Chuyên đề Tích phân bằng nhân liên hợp
Chuyên đề Phương pháp tính tích phân từng phần
Chuyên đề Phương pháp tính tích phân một số hàm đặc biệt
Lý thuyết Ứng dụng của tích phân -Tính diện tích hình phẳng
Chuyên đề Ứng dụng của tích phân -Thể tích của khối tròn xoay
Lý thuyết
Chương IV: Số phức

Lý thuyết Số phức
Lý thuyết Cộng, trừ , nhân và chia số phức
Lý thuyết Phương trình bậc hai với hệ số thực

——————–

Xem thêm : Hình học 12
error: Content is protected !!