HỌC TOÁN 1102 || TOÁN HỌC CHO CUỘC SỐNG

Học toán qua video || TN online || Bài giảng word, pptx, gsp, ggb.

Giải tích 12 

Chương I: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số 
Lý thuyết Sự ĐB, NB của hàm số
Lý thuyết Cực trị của hàm số
Lý thuyết GTLN, GTNN của hàm số
Lý thuyết Đường tiệm cận
Lý thuyết Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
Chương II: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit
Lý thuyết Lũy thừa
Lý thuyết Lôgarit
Lý thuyết Hàm số lũy thừa
Lý thuyết Hàm số mũ
Lý thuyết Hàm số Lôgarit
Lý thuyết Phương trình mũ.
Lý thuyết Phương trình Lôgarit
Lý thuyết Bất phương trình mũ.
Lý thuyết Bất phương trình Lôgarit

Chương III: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng. 

Lý thuyết Nguyên hàm
Chuyên đề Phương pháp tính nguyên hàm bằng đổi biến loại I
Chuyên đề Một số dạng thường gặp khi tính nguyên hàm bằng đổi biến loại I
Chuyên đề Phương pháp tình nguyên hàm bằng đổi biến loại 2
Chuyên đề Phương pháp tính nguyên hàm bằng cân bằng đại số (đồng nhất thức)
Lý thuyết Tích phân
Chuyên đề Phương pháp tính tích phân bằng đổi biến loại I
Chuyên đề Một số dạng thường gặp khi tính tích phân bằng đổi biến loại I
Chuyên đề Tích phân bằng nhân liên hợp
Chuyên đề Phương pháp tính tích phân từng phần
Chuyên đề Phương pháp tính tích phân một số hàm đặc biệt
Lý thuyết Ứng dụng của tích phân -Tính diện tích hình phẳng
Chuyên đề Ứng dụng của tích phân -Thể tích của khối tròn xoay
Chương IV:  Số phức

Lý thuyết Số phức
Lý thuyết Cộng, trừ , nhân và chia số phức
Lý thuyết Phương trình bậc hai với hệ số thực

Hình học 12

Chương I: Khối đa diện
Lý thuyết Khái niệm về khối đa diện
Lý thuyết Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
Lý thuyết Khái niệm về thể tích khối đa diện
Lý thuyết Thể tích khối lăng trụ
Chuyên đề Thể tích khối lăng trụ đứng
Chuyên đề Thể tích khối lăng trụ xiên
Lý thuyết Thể tích khối chóp
Chuyên đề Thể tích khối chóp đều
Chuyên đề Thể tích khối chóp có cạnh bên vuông góc đáy
Chuyên đề Thể tích khối chóp có mặt bên vuông góc đáy
Chương II : Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu 
Lý thuyết Khái niệm về mặt tròn xoay
Lý thuyết Mặt nón-Khối nón
Lý thuyết Mặt trụ-Khối trụ
Lý thuyết Mặt cầu- Khối cầu
Chương III: Phương pháp tọa độ trong không gian
Lý thuyết Hệ tọa độ trong không gian
Lý thuyết Phương trình mặt phẳng
Lý thuyết Phương trình đường thẳng trong không gian
Lý thuyết Khoảng cách

Giải tích 11

CHƯƠNG I: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.
Lý thuyết Các hàm số lượng giác
Lý thuyết Hàm số y=sin x
Lý thuyết Hàm số y=cosin x
Lý thuyết Hàm số y=tan x
Lý thuyết Hàm số y= cot x
Lý thuyết Phương trình lượng giác cơ bản
Chuyên đề Phương trình lượng giác thường gặp
Chuyên đề Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác.
Chuyên đề Phương trình bậc nhất đối với sin và cos:  a.sinx+b.cosx = c
Chuyên đề

Phương trình đẳng cấp bậc hai đối với sin và cos:

a.sin2x+bsin xcosx+c.cos2x=d

Chuyên đề

Phương trình đối xứng đối với sin và cos:

a.(sin x+cos x)+bsin x. cos x+c=0

Chuyên đề Phương trình lượng giác-Phương pháp tổng bình phương
Chuyên đề Phương trình lượng giác-Phương pháp tổng đổi biến số
Chuyên đề Phương trình lượng giác-Phương pháp bất đẳng thức
 Chuyên đề Phương trình lượng giác – Phương pháp nhóm nhân tử chung
CHƯƠNG II: TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT.
 Lý thuyết Qui tắc đếm
 Lý thuyết Hoán vị- Chỉnh hợp-Tổ hợp
Chuyên đề Phương trình đại số tổ hợp
 Lý thuyết Nhị thức Niu-tơn
Chuyên đề Số hạng tổng quát của khai triển (a+b)n.
Chuyên đề Tính tổng các hệ số của đa thức khai triển
 Lý thuyết Phép thử và biến cố
 Lý thuyết Xác suất của biến  cố
Chuyên đề Xác xuất cổ điển của biến cố
Chuyên đề Xác xuất của biến cố độc lập
   
CHƯƠNG III: DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN
 Lý thuyết Phương pháp qui nạp toán học
Chuyên đề Chứng minh đẳng thức qui nạp
Chuyên đề Chứng minh chia hết bằng qui nạp
Chuyên đề Chứng minh bất đẳng thức bằng qui nạp
Chuyên đề Phép chứng minh qui nạp trong hình học
 Lý thuyết Dãy số
Chuyên đề Số hạng tổng quát của dãy số
Chuyên đề Dãy số Tăng
Chuyên đề Dãy số giảm
Chuyên đề Dãy số bị chặn
 Lý thuyết Cấp số cộng
 Lý thuyết Cấp số nhân
Chuyên đề
Chuyên đề  
Chuyên đề  
Chuyên đề
CHƯƠNG IV: GIỚI HẠN
 Lý thuyết Giới hạn của dãy số.
  Giới hạn dãy số- Các kỹ thuật cơ bản
 Lý thuyết Giới hạn của hàm số.
 
 Lý thuyết Hàm số liên tục.
 
 
CHƯƠNG V: ĐẠO HÀM
 Lý thuyết Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm.
 Lý thuyết Quy tắc tính đạo hàm.
 Lý thuyết Đạo hàm của các hàm số lượng giác.
 Lý thuyết Vi phân.
 Lý thuyết Đạo hàm cấp hai.

Hình học 11

CHƯƠNG I: PHÉP DỜI HÌNH – PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
Lý thuyết Phép biến hình
Lý thuyết Phép tịnh tiến
Lý thuyết Phép quay
Lý thuyết Phép dời hình và hai hình bằng nhau
Lý thuyết Phép vị tự
Lý thuyết Phép đồng dạng
 
   
   

CHƯƠNG II: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN.

QUAN HỆ SONG SONG

Lý thuyết Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Lý thuyết Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
Lý thuyết Đường thẳng và mặt phẳng song song
Lý thuyết  Hai mặt phẳng song song.
Lý thuyết  Phép chiếu song song.
Lý thuyết Hình biểu diễn của một hình không gian.
Chuyên đề Giao tuyến – Giao điểm – Thiết diện
 Chuyên đề Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng cho bởi ba điểm
 Chuyên đề Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng song song cạnh của khối chóp
 Chuyên đề Thiết diện của khối chóp cắt bởi mặt phẳng song song với mặt phẳng cho trước
CHƯƠNG III: VÉC TƠ TRONG KHÔNG GIAN – QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN.
Lý thuyết Vectơ trong không gian.
Lý thuyết Hai đường thẳng vuông góc.
Lý thuyết Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Lý thuyết  Hai mặt phẳng vuông góc.
Lý thuyết Khoảng cách.
 

Đại số 10

Chương I: MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP
 Lý thuyết Mệnh Ðề
 Lý thuyết Tập hợp
 Lý thuyết Số gần Ðúng.
 Lý thuyết Sai số
   
Chương II: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI
Lý thuyết Hàm số
Lý thuyết Hàm số bậc nhất
Lý thuyết Hàm số bậc hai
   
Chương III: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Lý thuyết Ðại cương về phương trình; phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai.
Lý thuyết Hệ hai phương trình  bậc nhất hai ẩn.
Lý thuyết Hệ ba phương trình  bậc nhất ba ẩn.
 
   
Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC, BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Lý thuyết Bất Ðẳng thức
Lý thuyết Bất phương trình đại số một ẩn
   
Chương V: GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC
Lý thuyết Góc và cung lượng giác.
Lý thuyết Công thức lượng giác.
Chương VI: THỐNG KÊ
Lý thuyết  Phương sai và Ðộ lệch chuẩn

Hình học 10

Chương I: VECTƠ
Lý thuyết Vec tơ và các phép biến đổi vec tơ
Lý thuyết Phép cộng véc tơ
Lý thuyết Phép trừ véc tơ
Lý thuyết Tích một số với một véc tơ
Lý thuyết  Hệ trục tọa Ðộ
Chuyên đề Đẳng thức vec tơ
Chương II: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VEC TƠ VÀ ỨNG DỤNG
Lý thuyết Giá trị lượng giác của góc a, với  00 đến 1800
Lý thuyết Tích vô hướng của hai vec tơ.
Lý thuyết Các hệ thức lượng trong tam giác. 
Chuyên đề Giải tam giác.
Chuyên đề Chứng minh hệ thức lượng giác trong tam giác- tứ giác.
Chương III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
Lý thuyết  Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng
Chuyên đề Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng- Các dạng toán cơ bản-phần 1
Chuyên đề Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng- Các dạng toán cơ bản-phần 2
Chuyên đề Phương trình đường thẳng-Một số dạng toán nâng cao
Lý thuyết  Phương trình đường tròn
Lý thuyết  Phương trình đường elip
 
 

=============

HỌC TOÁN 1102 || TOÁN HỌC CHO CUỘC SỐNG

error: Content is protected !!