Thể tích Khối chóp tam giác đều khi biết cạnh đáy a và cạnh bên b

Cách dựng

Đặc điểm-tính chất:

+ Tất cả các cạnh bên đều bằng nhau và hợp đáy một góc bằng nhau. 

+ Tất cả các mặt bên đều là các tam giác cân tại S bằng nhau và hợp đáy một góc bằng nhau.

+  G là trọng tâm của tam giác đáy  và $SG \bot {\rm{\;}}(ABC)$

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:  Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng $a\sqrt 3$, cạnh bên bằng 2a. Tính thể tích khối chóp S.ABC.

Giải

Áp dụng công thức cho trắc nghiệm: $V = \frac{{{{\left( {a\sqrt 3 } \right)}^2}\sqrt {27{{(2a)}^2} – 9{{\left( {a\sqrt 3 } \right)}^2}} }}{{36}} = \frac{{3{a^3}}}{4}$

Phần trước: Các công thức thể tích.

Phần tiếp theo: Thể tích khối chóp tam giác đều khi biết cạnh đáy a và cạnh bên hợp đáy góc α.


0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!