GIỚI HẠN HÀM SỐ

Phương pháp và kỹ thuật trắc nghiệm siêu nhanh

Tự luận siêu chi tiết

Phần 2

Dạng  $\infty – \infty $ 

A. Kiến thức phương pháp và kỹ thuật cốt lõi

1.Video bài giảng

2. Nội dung bài giảng -PDF

gioi han ham so-phuong phap va ky thuat tu luan-trac nghiem -phan 2-duo

B. Trắc nghiệm

Đề trắc nghiệm trực tuyến: Gồm 25 câu trắc nghiệm.

/25
0 votes, 0 avg
Created on

Giới hạn hàm số dạng $\infty - \infty$

Math for your life!

1 / 25

Tính  $\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,x\left( \sqrt{{{x}^{2}}+5}-x \right)$ bằng :

2 / 25

Cho $\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,\left( \sqrt{{{x}^{2}}+ax+5}+x \right)=5$. Giá trị của $a$ là:

3 / 25

Tính $\mathop {\lim }\limits_{x \to - \infty } \left( {\sqrt {3{x^2} + 2} - \sqrt {3{x^2} - 3x} } \right)$ bằng?

4 / 25

Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào bằng 0 ?

5 / 25

Tính $\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{\sqrt{{{x}^{2}}+x}+2x}{2x+3}$ bằng:

6 / 25

Tính $\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } {\mkern 1mu} x\left( {\sqrt {{x^2} + 2} - x} \right)$ bằng?

7 / 25

Tính $\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{2\text{x}-\sqrt{{{x}^{2}}+8x}}{x+3}$ bằng?

8 / 25

Tính $\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,\left( \sqrt{5{{x}^{2}}+2x}+x\sqrt{5} \right)$ là:

9 / 25

Tính $\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{\sqrt{{{x}^{2}}-2x}-x}{x-1}$bằng :

10 / 25

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

11 / 25

Cho $\mathop {\lim }\limits_{x \to - \infty } {\mkern 1mu} \left( {\sqrt {{x^2} - ax + 2} - \sqrt {{x^2} + bx + 4} } \right) = \frac{5}{2}$ và a.b =6, a,b nguyên dương. Tìm a;b.

12 / 25

Tính $\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,\left( \sqrt[3]{{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}}+\sqrt{{{x}^{2}}+12x} \right)$ bằng ?

13 / 25

Tính $\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,\left( {{x}^{2}}+x-\sqrt{{{x}^{4}}+3{{x}^{2}}+2} \right)$ bằng  ?

14 / 25

Tính $\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } \frac{{x\left( {\sqrt {{x^2} - 2x} - x} \right)}}{{x - 1}}$ bằng?

15 / 25

Tính  $\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,\left( \sqrt{{{x}^{2}}+100}+x \right)$ là:

16 / 25

Kết quả đúng của $\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{\left| x \right|+\sqrt{{{x}^{2}}+x}}{2x+3}$ bằng:

17 / 25

Tính $\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,\left( \sqrt{{{x}^{2}}+2x}-x \right)$bằng :

18 / 25

Tính $\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,\left( x+\sqrt[3]{{{\text{x}}^{2}}-{{x}^{3}}} \right)$ bằng?

19 / 25

Tính $\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } \left( {\sqrt {x + 5} - \sqrt {x - 7} } \right)$ bằng?

20 / 25

$\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{1}{2\text{x}+\sqrt{4{{\text{x}}^{2}}+2\text{x}+1}}$ bằng

21 / 25

Tính $\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,\left( \sqrt{3{{x}^{2}}+2}-x \right)$ bằng :

22 / 25

Tính $\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,\left( \sqrt{{{x}^{2}}-3x+2}-\sqrt{{{x}^{2}}+5x+4} \right)$ bằng

23 / 25

Tính $\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } \left( {\sqrt {{x^2} + 2x} - x + 3} \right)$ bằng?

24 / 25

Tính $\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,\left( x+\sqrt[3]{{{\text{x}}^{2}}-{{x}^{3}}} \right)$ bằng?

25 / 25

Tính $\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,\left( \sqrt{{{x}^{2}}+4\text{x}+3}-x+2 \right)$ bằng:

Your score is

0%

Please rate this quiz

C. Tài liệu đính kèm


0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!