T11.GT.IV.2.3. GIỚI HẠN HÀM SỐ

  • Kỹ thuật trắc nghiệm siêu nhanh
  • Tự luận siêu chi tiết

PHẦN 1

Dạng $\infty + \infty $ và $\frac{\infty }{\infty }$

 

A. Kiến thức cơ bản

1.Video bài giảng-Chúc các bạn học tốt!

2. Nội dung bài học

phuong phap ky thuat tu luan trac nghiem gioi han ham so -duo-01

Xem tiếp: Phần 2


B. Bài tập trắc nghiệm

Bài tập luyện tập số 1: Gồm 25 câu trắc nghiệm.

/25
1 votes, 5 avg
Created on

Giới hạn hàm số dạng $\infty + \infty$ và $\frac{\infty }{\infty }$

Math for your life!

1 / 25

Tính giới hạn  $\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{\sqrt[3]{{{x}^{3}}-2{{x}^{2}}+x+1}}{2x+1}$bằng:

2 / 25

Kết quả của $\underset{x->+\infty }{\mathop{\lim }}\,\sqrt{\frac{2{{x}^{3}}-7x+21}{2{{x}^{3}}-11x+5}}$

3 / 25

Kết quả của $\underset{x->-\infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{{{x}^{4}}+{{x}^{3}}-2}{2{{x}^{3}}+x}$ bằng

4 / 25

Tính  $\,\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{-2{{x}^{5}}+{{x}^{4}}-3}{3{{x}^{2}}-7}=$

5 / 25

Tính $\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,(\sqrt{{{x}^{2}}-7x+1}-\sqrt{4{{x}^{2}}-3x+2})$ bằng

6 / 25

$\mathop {\lim }\limits_{x \to - \infty } \sqrt {\frac{{8{x^2} - 1}}{{{x^2}}}} $

7 / 25

Trong các giới hạn sau, giới hạn nào bằng $-\infty $?

8 / 25

Kết quả của $\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{2{{x}^{2}}-3x+2}{\sqrt{{{x}^{4}}+{{x}^{2}}-1}}$bằng:

9 / 25

Tính $\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{x-1}{\sqrt{{{x}^{2}}-1}}$, kết quả bằng :

10 / 25

Kết quả của $\underset{x->-\infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{2{{x}^{2}}-3x+7}{4{{x}^{2}}-3}$

11 / 25

Trong các giới hạn sau , giới hạn nào là $-\infty $?

12 / 25

Kết quả của $\underset{x->+\infty }{\mathop{\lim }}\,\sqrt{\frac{9{{x}^{3}}-5x+7}{\left( 4x+1 \right)\left( {{x}^{2}}+1 \right)}}$ bằng

13 / 25

kết quả của $\underset{x->-\infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{2{{x}^{4}}-{{x}^{2}}+3}{2{{x}^{4}}-x-1}$

14 / 25

Tính $\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{-3{{x}^{5}}+7{{x}^{3}}-11}{{{x}^{5}}+{{x}^{4}}-3x}$ kết quả bằng :

15 / 25

Kết quả của $\underset{x->-\infty }{\mathop{\lim }}\,\left[ x-2{{x}^{3}} \right]$bằng

16 / 25

Kết quả của $\underset{x->+\infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{\sqrt{2{{x}^{4}}-1}}{2{{x}^{3}}-{{x}^{2}}}$bằng

17 / 25

Trong các giới hạn sau , giới hạn nào bằng -1?

18 / 25

Trong các giới hạn sau , giới hạn nào là $-\infty $?

19 / 25

Kết quả của $\underset{x->-\infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{2{{x}^{2}}-3+5}{{{x}^{2}}+x-2}$bằng

20 / 25

Trong các giới hạn sau , giới hạn nào bằng 0?

21 / 25

Kết quả của $\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,\sqrt{\frac{2{{x}^{3}}+{{x}^{2}}+1}{(x+1)(2{{x}^{2}}-1)}}$bằng:

22 / 25

Kết quả của $\underset{x->+\infty }{\mathop{\lim }}\,\sqrt{\frac{3{{x}^{3}}-x+7}{4{{x}^{3}}+1}}$ bằng

23 / 25

Kết quả của $\underset{x->+\infty }{\mathop{\lim }}\,\left( 2{{x}^{3}}-4x+3 \right)$

24 / 25

Tính $\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,(\sqrt{9{{x}^{2}}-3x+3}-\sqrt{{{x}^{2}}-8x})$ bằng

25 / 25

Kết quả của $\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{(x+1)\sqrt{{{x}^{2}}-x+1}}{3{{x}^{2}}+x}$bằng:

Your score is

0%

Please rate this quiz

C. Tài liệu đính kèm

 


0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!