T11.GT.IV.1.3. Tổng hợp Các phương pháp và kỹ thuật tính GIỚI HẠN DÃY SỐ (đầy đủ)

A. Kiến thức cốt lõi

1. Bài giảng video

Mời các bạn xem bài giảng qua Video

Xem phần lý thuyết tại: GIỚI HẠN DÃY SỐ | PHẦN 1. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN | BICBOON.COM | HỌC TOÁN 1102

2. Bài đọc trình chiếu

Phần 1. Phân dạng và phương pháp

“Để học tốt phần giới hạn dãy , các em hãy đọc kỹ từng dạng, ghi nhớ phương pháp giải từng dạng, làm lại các ví dụ minh họa. Khi nắm chắc hãy bắt tay vào làm bài tập “.

Nếu gặp khó khăn hãy comment bên dưới nhé!

phương pháp giải và PHÂN LOẠI GIỚI HẠN DÃY SỐ (đầy đủ)

Phần 2. Bài tập tổng hợp về giới hạn dãy số

BÀI TẬP GIỚI HẠN DÃY SỐ (theo chuyên đề)

 

Phần 3. Đánh giá bằng trắc nghiệm

“Hãy thử sức bằng cách đặt bút và giải nhé !”

Kết quả của $\lim \frac{\sqrt[3]{{{n}^{3}}-2{{n}^{2}}+n+1}}{2n+1}$bằng:

Correct! Wrong!

Kết quả của $\lim \left( \sqrt{{{n}^{2}}+n+1}-\sqrt{n} \right)$bằng:

Correct! Wrong!

Kết quả của $\lim \frac{\sqrt{{{n}^{2}}+n}+2n}{3n+1}$bằng:

Correct! Wrong!

Kết quả của $\lim \frac{{{2}^{n}}+{{4}^{n}}}{{{2.3}^{n}}+{{4}^{n-1}}}$bằng:

Correct! Wrong!

Kết quả phép tính $\lim \frac{{1 + a + {a^2} + \ldots + {a^n}}}{{1 + b + {b^2} + \ldots + {b^n}}}\quad (\left| a \right| < 1;\;\left| b \right| < 1)$ bằng

Correct! Wrong!

Kết quả của $\lim \frac{2{{n}^{2}}-3n+2}{\sqrt{{{n}^{4}}+{{n}^{2}}-1}}$bằng:

Correct! Wrong!

Kết quả của $\lim \frac{2{{n}^{3}}-{{n}^{2}}+3n+1}{1-2{{n}^{3}}}$bằng:

Correct! Wrong!

Kết quả của $\lim \sqrt{\frac{8{{n}^{2}}-1}{{{n}^{2}}}}$bằng:

Correct! Wrong!

Kết quả của $\lim (-{{n}^{3}}+2{{n}^{2}})$bằng:

Correct! Wrong!

Kết quả của $\lim \sqrt{\frac{2{{n}^{3}}+{{n}^{2}}+1}{(n+1)(2{{n}^{2}}-1)}}$bằng:

Correct! Wrong!

Kết quả của $\lim \left( {{2}^{n}}-{{3}^{n}} \right)$bằng:

Correct! Wrong!

Kết quả của $\lim \left[ 2+{{\left( \frac{2}{3} \right)}^{n}} \right]$bằng:

Correct! Wrong!

Kết quả của $\lim \left( \frac{1}{2}+\frac{{{\left( -1 \right)}^{n}}{{2}^{n}}}{{{3}^{n}}} \right)$bằng:

Correct! Wrong!

Kết quả của $\lim \frac{{{n}^{2}}-n+3}{{{n}^{3}}+2n}$bằng:

Correct! Wrong!

Kết quả phép tính $\lim \frac{{\sqrt {{n^2} + 2} - \sqrt {{n^2} + 1} }}{{\sqrt[3]{{{n^3} + 2}} - \sqrt[3]{{{n^3} + {n^2}}}}}$ bằng:

Correct! Wrong!

Kết quả phép tính $\lim \left( {{5^n} - \cos \sqrt n \pi } \right)$ bằng:

Correct! Wrong!

Kết quả của $\lim \frac{{{2}^{n}}+{{3.5}^{n}}}{{{2}^{n+1}}+{{5}^{n+1}}}$bằng:

Correct! Wrong!

Kết quả của $\lim \frac{{{3}^{n}}+1}{1-{{2}^{n}}}$bằng:

Correct! Wrong!

Kết quả $\lim \left( {\sqrt {{n^2} + n + 1} - n} \right)$ bằng:

Correct! Wrong!

Kết quả của $\lim \left( \sqrt{n+1}-\sqrt{n} \right)n$bằng:

Correct! Wrong!

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? a) Nếu $\lim {{u}_{n}}=a\text{ va lim }{{\text{v}}_{n}}=b\text{ th }\!\!\grave{\mathrm{i}}\!\!\text{ }\lim ({{u}_{n}}+{{v}_{n}})=a+b$ b) Nếu $\lim {{u}_{n}}=a\text{ va lim }{{\text{v}}_{n}}=b\text{ th }\!\!\grave{\mathrm{i}}\!\!\text{ }\lim ({{u}_{n}}-{{v}_{n}})=a-b$ c) Nếu $\lim {{u}_{n}}=+\infty \text{ va lim }{{\text{v}}_{n}}=+\infty \text{ th }\!\!\grave{\mathrm{i}}\!\!\text{ }\lim ({{u}_{n}}-{{v}_{n}})=0$ d) Nếu $\lim {u_n} = - 1{\rm{;lim }}{{\rm{v}}_n} = 0{\rm{ }} \Rightarrow {\rm{ }}\lim \frac{{{u_n}}}{{{v_n}}} = + \infty $

Correct! Wrong!

Kết quả của $\lim \frac{\sqrt{{{n}^{2}}+n}+n+1}{2n-1}$bằng:

Correct! Wrong!

Kết quả phép tính $\lim \left( {\sqrt[3]{{{n^3} + 1}} - n - 1} \right)$ bằng:

Correct! Wrong!

Kết quả phép tính $\lim \frac{{\sqrt {{n^2} + 2n} - \sqrt {{n^2} + 1} }}{{\sqrt[3]{{{n^3} + 2}} - \sqrt[3]{{{n^3} + {n^2}}}}}$

Correct! Wrong!

Kết quả của $\lim \left( {2 + \frac{{{{\left( { - 1} \right)}^n}}}{{n + 1}}} \right)$ bằng

Correct! Wrong!

Kết quả $\lim \frac{\left( {{n}^{2}}+2n \right)\left( 2{{n}^{3}}+1 \right)\left( 4n+5 \right)}{\left( {{n}^{4}}-3n-1 \right)\left( 3{{n}^{2}}-7 \right)}$ có giá trị bằng

Correct! Wrong!

Kết quả phép tính $\lim \left( {\sqrt[3]{{{n^3} + {n^2}}} - \sqrt[3]{{{n^3} + 1}}} \right)$ bằng:

Correct! Wrong!

Kết quả của $\lim \frac{{{2}^{n}}-100-{{3}^{n}}}{{{7.2}^{n}}+{{10.3}^{n}}}$bằng:

Correct! Wrong!

Kết quả phép tính $\lim \frac{{{2^n} - {3^n} + {{4.5}^{n + 2}}}}{{{2^{n + 1}} + {3^{n + 2}} + {5^{n + 1}}}}$ bằng:

Correct! Wrong!

Trắc nghiệm GIỚI HẠN DÃY SỐ

 

Phần 4. Tải tài liệu

  • Chuyên đề Phương pháp giải và phân loại GIỚI HẠN DÃY SỐ -Bản PDF: tại đây.
  • Bài tập GIỚI HẠN DÃY SỐ (theo chuyên đề) – Bản PDF: Tại đây.

Hãy cho một đánh giá – Vài lời nhận xét hoặc Nếu bạn cần hỗ trợ.  Hãy bình luận ở dưới nhé!


2 Bình luận

Huong · 30 Tháng Một, 2021 lúc 12:58 sáng

Quá hay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!