T11.HH.II.000002. Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy là hình bình hành tâm $O$. Gọi $M,N$ lần lượt là trung điểm của $SA$ và $CD$. Chứng minh $\left( OMN \right)\parallel \left( SBC \right)$.

Giải

Do $O,M$ lần lượt là trung điểm của $AC,SA$ nên $OM$

là đường trung bình của tam giác $SAC$ ứng với cạnh $SC\Rightarrow OM\parallel SC$.

Mà $SC\subset \left( SBC \right)\Rightarrow OM\parallel \left( SBC \right)\text{ }\left( 1 \right)$.

Tương tự $ON\parallel BC\subset \left( SBC \right)\Rightarrow ON\parallel \left( SBC \right)\text{ }\left( 2 \right)$

Từ $\left( 1 \right)$ và $\left( 2 \right)$ suy ra $\left( OMN \right)\parallel \left( SBC \right)$.


Xem thêm: Phương pháp chứng minh hai mặt phẳng song song.


0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!