T11.GT.I.2.Phương trình lượng giác thường gặp-Phần 1

T11.GT.I.2.Phương trình lượng giác thường gặp-Phần 1  A. Lý thuyết I. Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác Dạng tổng quát: $at + b = 0$;$a \ne 0$;$a,b \in R$,$t = ${ $\sin $,$\cos $,$\tan $,$\cot$ }. Phương pháp: Đưa về phương trình lượng giác cơ Đọc tiếp…

T11.HH.II.1.3. Giao tuyến-Giao điểm-Thiết diện.P1

T11.HH.II.1.3. Giao tuyến-Giao điểm-Thiết diện Phần 1: Giao điểm-Giao tuyến của hai mặt phẳng I. Kiến thức cơ bản a) Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng Quy tắc 1:  Tìm giao điểm của đường thẳng a với mặt phẳng (P). + Tìm (Q) là mặt phẳng chứa Đọc tiếp…

T11.HH.II.1.1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

T11.HH.II.1.1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng I. Khái niệm mở đầu Các khái niệm cơ bản Điểm: Kí hiệu          H,  M, … Đường thẳng: Kí hiệu MH, a, b, d, … Mặt phẳng: – Biểu diễn mp(P):     – Ký hiệu:   mp(P),(Q), (α), (β) Điểm Đọc tiếp…

T11.HH.II.5.1. Phép chiếu song song

T11.HH.II.5.1. Phép chiếu song song Lý thuyết 1. Phép chiếu song song Định nghĩa 1. Cho mặt phẳng (α) và một đường thẳng Δ cắt (α). Với mỗi điểm M trong không gian, đường thẳng đi qua M và song song với Δ cắt (α) tại điểm M′ xác định. Điểm M′ được gọi là hình chiếu song song của điểm M trên mặt phẳng (α) theo phương Δ. Mặt phẳng (α) được Đọc tiếp…

error: Content is protected !!