T12.HH.III.2. Tọa độ điểm trong không gian

T12.HH.III.2. Tọa độ điểm trong không gian I. Định nghĩa Tọa độ của điểm: $M(x;y;z)\Leftrightarrow \overrightarrow{OM}=x\overrightarrow{i}+y\overrightarrow{j}+z\overrightarrow{k}$ Chú ý: $M\in Ox\Leftrightarrow M(x;0;0),M\in Oy\Leftrightarrow M(0;y;0),M\in Oz\Leftrightarrow M(0;0;z)$$M\in (Oxy)\Leftrightarrow M(x;y;0),M\in (Oxz)\Leftrightarrow M(x;0;z),M\in (Oyz)\Leftrightarrow M(0;y;z)$ II. Tính chất Cho $A({{x}_{A}};{{y}_{A}};{{z}_{A}}),B({{x}_{B}};{{y}_{B}};{{z}_{B}})$,$\overrightarrow{{{u}_{1}}}=({{x}_{1}};{{y}_{1}};{{z}_{1}}),\overrightarrow{{{u}_{2}}}=({{x}_{2}};{{y}_{2}};{{z}_{2}})$ Khi đó: +  $\overrightarrow{AB}=({{x}_{B}}-{{x}_{A}};{{y}_{B}}-{{y}_{A}};{{z}_{B}}-{{z}_{A}})$ $AB=\left| \overrightarrow{AB} \right|=\sqrt{{{({{x}_{B}}-{{x}_{A}})}^{2}}+{{({{y}_{B}}-{{y}_{A}})}^{2}}+{{({{z}_{B}}-{{z}_{A}})}^{2}}}$ Đặc biệt: + Điểm M chia đoạn Đọc tiếp…

T12.HH.III.1.1. Tọa độ véc tơ trong không gian

T12.HH.III.1.  TỌA ĐỘ VEC TƠ TRONG KHÔNG GIAN I. Hệ trục tọa độ trong không gian Trong không gian, xét ba trục tọa độ $Ox,\,Oy,\,Oz$ vuông góc với nhau từng đôi một và chung một điểm gốc O. Gọi $\overrightarrow{i},\,\,\overrightarrow{j},\,\,\overrightarrow{k}$ là các vectơ đơn vị, tương ứng trên các trục Đọc tiếp…

error: Content is protected !!