Bài 7. Tỉ số thể tích hai khối đa diện

Bài 7. TỈ SỐ THỂ TÍCH A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT * Cho khối chóp S.ABC, $A’ \in SA,{\rm{ }}B’ \in SB,{\rm{ }}C’ \in SC$. $\frac{{{V_{S.A’B’C’}}}}{{{V_{S.ABC}}}} = \frac{{SA’}}{{SA}}.\frac{{SB’}}{{SB}}.\frac{{SC’}}{{SC}}$ B – BÀI TẬP Câu 1: Hình chóp S.ABC có A’B’C’ lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC; tỷ Đọc tiếp…

Bài 3. Thể tích Khối chóp Tam giác đều khi biết cạnh đáy a và cạnh bên hợp đáy một góc α.

Thể tích Khối Chóp Tam Giác Đều khi biết cạnh đáy a và cạnh bên hợp đáy một góc α. Đặc điểm-tính chất: + Tất cả các cạnh bên đều bằng nhau và hợp đáy một góc bằng nhau.  + Tất cả các mặt bên đều là các tam giác Đọc tiếp…

error: Content is protected !!