T12.GT.III.6. Phương pháp tích phân tính Diện tích hình phẳng

Phương pháp tích phân tính Diện tích hình phẳng 1. Phương pháp tích phân tính Diện tích hình phẳng •Trường hợp 1: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị \(y=f\left(x\right)\), trục Ox và hai đường thẳng \(x=a;x=b\) là \(S=\int^b_a\left|f\left(x\right)\right|dx\) • Trường hợp 2: Diện tích hình phẳng giới Đọc tiếp…

T12.GT.III.2.3. Một số dạng thường gặp trong tích phân bằng phương pháp đổi biến số

Bài 8. MỘT SỐ DẠNG THƯỜNG GẶP TRONG TÍCH PHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ I. Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số I. Định lý: Hệ quả: Ví dụ: Giải Bình luận: Tuy nhiên để cho gọn trong cách trình bày, ta có thể áp dụng Đọc tiếp…

T12.GT.III.1.4. Tính nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số loại 2

Lý thuyết: Tính nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số loại 2 1. Định lý:Nếu hàm số $f(x)$ liên tục, đặt $x = \varphi (t)$ trong đó $\varphi (t)$ cùng với đạo hàm của nó ($\varphi'(t)$) là những hàm số liên tục, thì: $\int {f(x)dx = \int {f\left[ {\varphi Đọc tiếp…

T12.GT.III.1.3. Tính nguyên hàm bằng phương pháp cân bằng đại số (Đồng nhất thức)

Lý thuyết: Tính nguyên hàm bằng phương pháp cân bằng đại số (Đồng nhất thức) 1.Bài toán tổng quát: Tính tích phân $I = \int {\frac{{P(x)}}{{Q(x)}}} dx$ với $P(x)$ và $Q(x)$ là các đa thức dạng: $f(x) = {a_0}{x^n} + {a_1}{x^{n – 1}} + … + {a_n};n \in {N^*}$. Ví Đọc tiếp…

error: Content is protected !!