Bài 7. Phương trình logarit

Bài 7. Phương trình logarit Định nghĩa : Phương trình logarit cơ bản có dạng: $lo{{g}_{a}}x=b,\left( a>0,a\ne 1 \right)$ Theo  định nghĩa ta có: $lo{{g}_{a}}x=b~\Leftrightarrow x={{a}^{b}}$ * Minh hoạ bằng đồ thị * Với a > 1. * Với 0 < a < 1. *Kết luận: Phương trình $lo{{g}_{a}}x=b,\left( a>0,a\ne 1 Đọc tiếp…

Bài 4. Hàm số mũ

Hàm số mũ I. Định nghĩa và tính chất của hàm mũ a) Định nghĩa hàm mũ    Hàm số \(y=a^x\)  (a > 0, a \(\ne\) 1)được gọi là hàm số mũ cơ số a. b) Đạo hàm của hàm số mũ     \(\left(e^x\right)’=e^x\)       \(\left(a^x\right)’=a^x.\ln a\)     \(\left(a^u\right)’=u’.a^u.\ln a\) c) Tính Đọc tiếp…

error: Content is protected !!