Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Lý thuyết hàm số: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số I. Sơ đồ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (tổng quát) 1. Tập xác định.   Tìm tập xác định của hàm số. 2. Sự biến thiên.    + Tính đạo Đọc tiếp…

Bài 4. Đường Tiệm cận của đồ thị hàm số

Lý thuyết hàm số: Đường Tiệm cận của đồ thị hàm số I. Tiệm cận 1. Định nghĩa tiệm cận ngang Đường thẳng \(y=y_0\) được gọi là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y=f\left(x\right)\) nếu \(\lim\limits_{x\rightarrow+\infty}f\left(x\right)=y_0\) hoặc \(\lim\limits_{x\rightarrow-\infty}f\left(x\right)=y_0\)  2. Định nghĩa tiệm cận đứng Đường thẳng \(x=x_0\) Đọc tiếp…

Bài 3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Lý thuyết hàm số: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số I. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số Định nghĩa: Giả sử hàm số \(f\) xác định trên tập hợp D. Khi đó : •   $M = \mathop {Max}\limits_D f\left( x \right) \Leftrightarrow Đọc tiếp…

Bài 2. Cực trị của hàm số

Lý thuyết hàm số: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ I. Cực đại, cực tiểu Định nghĩa cực đại, cực tiểu: Giả sử hàm số \(y=f\left(x\right)\) xác định và liên tục trên khoảng (a; b). Điểm \(x_0\in (a;b)\) và có đạo hàm y’ trên (a;  \(x_0\)), ( \(x_0\); b). Khi đó: • Nếu Đọc tiếp…

Bài 1. Khoảng đồng biến nghịch-biến của hàm số

Lý thuyết hàm số: Khoảng đồng biến nghịch-biến của hàm số Định nghĩa: Cho \(f(x)\) là hàm số xác định trên K, K là một khoảng, một đoạn hoặc một nửa khoảng.  • Hàm số \(f(x)\) gọi là đồng biến (hay tăng) trên K nếu ∀\(x_1,x_2\in K,\), \(x_1\) < \(x_2\) ⇒ Đọc tiếp…

error: Content is protected !!