Bài 4. Đường Tiệm cận của đồ thị hàm số

Lý thuyết hàm số: Đường Tiệm cận của đồ thị hàm số I. Tiệm cận 1. Định nghĩa tiệm cận ngang Đường thẳng \(y=y_0\) được gọi là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y=f\left(x\right)\) nếu \(\lim\limits_{x\rightarrow+\infty}f\left(x\right)=y_0\) hoặc \(\lim\limits_{x\rightarrow-\infty}f\left(x\right)=y_0\)  2. Định nghĩa tiệm cận đứng Đường thẳng \(x=x_0\) Đọc tiếp…

Bài 3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Lý thuyết hàm số: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số I. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số Định nghĩa: Giả sử hàm số \(f\) xác định trên tập hợp D. Khi đó : •   $M = \mathop {Max}\limits_D f\left( x \right) \Leftrightarrow Đọc tiếp…

Bài 2. Cực trị của hàm số

Lý thuyết hàm số: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ I. Cực đại, cực tiểu Định nghĩa cực đại, cực tiểu: Giả sử hàm số \(y=f\left(x\right)\) xác định và liên tục trên khoảng (a; b). Điểm \(x_0\in (a;b)\) và có đạo hàm y’ trên (a;  \(x_0\)), ( \(x_0\); b). Khi đó: • Nếu Đọc tiếp…

Bài 1. Khoảng đồng biến nghịch-biến của hàm số

Lý thuyết hàm số: Khoảng đồng biến nghịch-biến của hàm số Định nghĩa: Cho \(f(x)\) là hàm số xác định trên K, K là một khoảng, một đoạn hoặc một nửa khoảng.  • Hàm số \(f(x)\) gọi là đồng biến (hay tăng) trên K nếu ∀\(x_1,x_2\in K,\), \(x_1\) < \(x_2\) ⇒ Đọc tiếp…

error: Content is protected !!