Bài toán thực tiễn của cấp số nhân lùi vô hạn.

Bài toán thực tiễn của cấp số nhân lùi vô hạn. A. Kiến thức cốt lõi 1. Cấp số nhân lùi vô hạn Định nghĩa: Cấp số nhân được gọi là lùi vô hạn nếu số hạng đầu ${u_1} \ne 0$ và công bội q với $\left| q \right| < Đọc tiếp…

T11.GT.III.2. Cấp số cộng

T11.GT.III.2.CẤP SỐ CỘNG 1. Định nghĩa Cho dãy $\left( {{u_n}} \right) = {u_1};{u_2};…;{u_n};…$ Dãy \(u_n\) được gọi là cấp số cộng nếu mỗi số hạng kể từ số hạng thứ hai bằng số hạng đứng ngay trước nó cộng thêm một hằng số. Kí hiệu: $ \div \left( {{u_n}} \right) Đọc tiếp…

error: Content is protected !!