Chuyên đề: Tìm hệ số của đa thức trong khai triển NIU TƠN (nâng cao)

Chuyên đề: Tìm hệ số của đa thức trong khai triển NIU-TƠN (nâng cao) I. Kiến thức cơ bản 1.Công thức nhị thức Newton Với mọi cặp số a, -b và mọi số nguyên dương ta có: ${{\left( a\text{ }+\text{ }b \right)}^{n}}=\text{ }{{c}^{o}}_{n}{{a}_{n}}+\text{ }{{c}^{1}}_{n}{{a}^{n\text{ }\text{ }1}}b\text{ }+\text{ }{{c}^{2}}_{n}{{c}_{1}}^{n\text{ }\text{ }2}{{b}^{2}}+\text{ Đọc tiếp…

error: Content is protected !!