T11.GT.I.2.Phương trình lượng giác- Phương pháp bất đẳng thức

T11.GT.I.2.Phương trình lượng giác-Phần 5 Phương pháp bất đẳng thức A. Nguyên lý 1. Nguyên lý đối lập Dạng tổng quát: $\left\{ \begin{array}{l} {\rm{A}} \ge {\rm{M}}\\ {\rm{B}} \le {\rm{M}}\\ {\rm{A = B}} \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} {\rm{A}}\,{\rm{ = }}\,{\rm{M}}\\ {\rm{B}}\,{\rm{ = }}\,{\rm{M}} \end{array} \right.$ B. Vận dụng-Ví dụ minh họa Đọc tiếp…

T11.GT.I.2.Phương pháp giải phương trình lượng giác-Phương pháp tổng bình phương

T11.GT.I.2.Phương pháp giải phương trình lượng giác-Phần 4 Phương pháp tổng bình phương A. Lý thuyết Phương pháp giải phương trình lượng giác-Phương pháp tổng bình phương Phương pháp tổng quát: ${{\rm{A}}^{\rm{2}}}{\rm{ + }}\,{{\rm{B}}^{\rm{2}}} = 0 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} {\rm{A}}\,{\rm{ = }}\,{\rm{0}}\\ {\rm{B}}\,{\rm{ = }}\,{\rm{0}} \end{array} \right.$ Hệ quả: $\sum\limits_{{\rm{i = Đọc tiếp…

T11.GT.I.2.Phương trình lượng giác- Phương pháp nhóm nhân tử chung (Tích)

T11.GT.I.2.Phương trình lượng giác-P3 Phương pháp nhóm nhân tử chung (Tích) A.Lý thuyết Phương trình lượng giác- Phương pháp nhóm nhân tử chung Xu hướng trong đề thi đại học những năm gần đây việc giải phương trình lượng giác thường đưa về phương trình tích bằng cách sử dụng Đọc tiếp…

T11.GT.I.2. Phương pháp giải phương trình lượng giác-Phương pháp đổi biến số

T11.GT.I.2.Phương pháp giải phương trình lượng giác-Phương pháp đổi biến số PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN A. Lý thuyết A. Đổi biến loại 1:  Đặt ẩn phụ đưa về pt, hệ phương trình đại số. – Nếu phương trình không thay đổi khi ta thế:  \(x\) bởi \(-x\), chọn ẩn là Đọc tiếp…

T11.GT.I.2.Phương trình lượng giác thường gặp-Phần 1

T11.GT.I.2.Phương trình lượng giác thường gặp-Phần 1  A. Lý thuyết I. Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác Dạng tổng quát: $at + b = 0$;$a \ne 0$;$a,b \in R$,$t = ${ $\sin $,$\cos $,$\tan $,$\cot$ }. Phương pháp: Đưa về phương trình lượng giác cơ Đọc tiếp…

T11.GT.I.2.Phương trình lượng giác cơ bản

T11.GT.I.2.Phương trình lượng giác cơ bản A. Lý thuyết I. Phương trình: sin x=m Nếu \(|m|>1\): Không tồn tại giá trị nào của x sao cho sinx=m. Vậy phương trình vô nghiệm. Nếu \(|m|\leq 1\): Tồn tại $\alpha $ sao cho:$\sin \alpha = m$. Suy ra $\alpha $ là một Đọc tiếp…

error: Content is protected !!