T10.HH.III.2.1. Các dạng toán cơ bản về Elip-Phần 2

T10.HH.III.2.1. Các dạng toán cơ bản về Elip-Phần 2 Dạng 2. Lập phương trình chính tắc của Elip Dạng 2.1. Lập phương trình chính tắc của elip khi biết độ dài trục lớn và trục nhỏ. Phương pháp giải + Trục lớn : ${{A}_{1}}{{A}_{2}}=2a,$ trục nhỏ :${{B}_{1}}{{B}_{2}}=2b.$ Ta xác định Đọc tiếp…

T10.HH.III.2.1. Các dạng toán cơ bản về Elip-phần 1

T10.HH.III.2.1. Các dạng toán cơ bản về Elip-Phần 1 Dạng 1: Xác định yếu tố cơ bản khi biết phương trình elip. Dạng 1.1.Tìm độ dài trục của Elip Phương pháp giải Từ phương trình chính tắc của $\left( E \right)\Leftrightarrow \frac{{{x}^{2}}}{{{a}^{2}}}+\frac{{{y}^{2}}}{{{b}^{2}}}=1\,\,$ta có thể xác định được: + Các đỉnh Đọc tiếp…

T10.HH.III.2.1. Elip

T10.HH.III.2.1. Elip A – LÝ THUYẾT 1)Định nghĩa: Cho hai điểm cố định ${{F}_{1}},\,\,{{F}_{2}}$ với ${{F}_{1}}{{F}_{2}}=2c\left( c>0 \right)$ và hằng số $a>c.$ Elip $\left( E \right)$ là tập hợp các điểm $M$ thỏa mãn $M{{F}_{1}}+M{{F}_{2}}=2a$. Các điểm ${{F}_{1}},\,\,{{F}_{2}}$ là tiêu điểm của $\left( E \right).$ Khoảng cách ${{F}_{1}}{{F}_{2}}=2c$ là tiêu Đọc tiếp…

T10.HH.III.4. Phương trình đường thẳng- Một số dạng toán nâng cao

T10.HH.III.4. Phương trình đường thẳng- Một số dạng toán nâng cao Dạng 1. Biết một điểm và hai đường cao. Lập phương trình các cạnh của tam giác Ví dụ Cho $\Delta ABC$ có $A\left( 4;-2 \right)$. Đường cao $BH:2x+y-4=0$ và đường cao $CK:x-y-3=0$. Viết phương trình đường cao kẻ Đọc tiếp…

T10.HH.III.3. Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng- Dạng toán cơ bản (phần 2)

T10.HH.III.3. Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng- Dạng toán cơ bản (phần 2) Dạng 2. Viết phương trình đường thẳng 1. Phương pháp giải a). Để viết phương trình tổng quát của đường thẳng $\Delta $ ta cần xác định – Điểm $A({{x}_{0}};{{y}_{0}})\in \Delta $ – Một vectơ pháp Đọc tiếp…

T10.HH.III.2. Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng- Dạng toán cơ bản (phần 1)

T10.HH.III.2. Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng- Dạng toán cơ bản (phần 1) Dạng 1. Xác định vectơ pháp tuyến; vectơ chỉ phương của đường thẳng 1.Phương pháp giải – Nếu $\overrightarrow{n}$ là VTPT của $\Delta $ thì $k\overrightarrow{n}\left( k\ne 0 \right)$ cũng là VTPT của $\Delta $. – Đọc tiếp…

T10.HH.III.1. Phương trình đường thẳng- Các dạng phương trình cơ bản

T10.HH.III.1. Phương trình đường thẳng- Các dạng phương trình cơ bản I. Các khái niệm mở đầu 1. Vectơ chỉ phương Vectơ $\overrightarrow{u}\ne \overrightarrow{0}$được gọi là vectơ chỉ phương (VTCP) của đường thẳng $\Delta $ nếu giá của nó song song hoặc trùng với $\Delta $. Lưu ý : Nếu $\overrightarrow{u}$ Đọc tiếp…

error: Content is protected !!