T10.HH.I.1. Vec tơ

HH10.I.1. Vec tơ I. Khái niệm Định nghĩa Vectơ là một đoạn thẳng có hướng, nghĩa là trong hai điểm mút của đoạn thẳng, đã chỉ rõ điểm đầu, điểm cuối. $\overrightarrow{AB}$ có điểm đầu là A, điểm cuối là B. Độ dài vectơ $\overrightarrow{AB}$được kí hiệu là: $\left| \overrightarrow{AB} \right|$= Đọc tiếp…

error: Content is protected !!