T10.ĐS.III.3.12. Một số phương pháp giải phương trình có ẩn dưới dấu căn bậc hai – Dạng $\sqrt A = B$

Một số phương pháp giải phương trình có ẩn dưới dấu căn bậc hai Dạng $\sqrt A = B$ Bình luận: Dạng $\sqrt A = B$ luôn giải được bằng phương pháp biến đổi tương đương khi bậc của A$ \le \,$ 2; Bậc của B$ \le \,$1. Phương pháp Đọc tiếp…

T10.ĐS.III.3.11. Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai- Kỹ thuật đổi biến hoàn toàn

Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai Kỹ thuật đổi biến hoàn toàn Dạng 1:$F\left( {\sqrt[n]{{f\left( x \right)}}} \right) = 0$ Phương pháp Đặt: $t = \sqrt[n]{{f\left( x \right)}}$. (Nếu n=2k, k=1;2;… thì thêm điều kiện $t \ge {\mkern 1mu} 0$). Ví dụ 1 Giải phương trình: ${x^2} Đọc tiếp…

T10.ĐS.III.3.10. Phương pháp giải phương trình có ẩn dưới dấu căn bậc hai-Kỹ thuật đổi biến không hoàn toàn

Phương pháp giải phương trình có ẩn dưới dấu căn bậc hai Kỹ thuật đổi biến không hoàn toàn Kỹ thuật đổi biến không hoàn toàn là kỹ thuật sau khi đặt một phần biến cũ bằng biến mới. Phương trình tồn tại cả hai biến. Kỹ thuật 1. Kỹ Đọc tiếp…

T10.ĐS.III.3.8. Phương pháp giải phương trình có ẩn dưới dấu căn bậc hai – Kỹ thuật Hằng số biến thiên

Phương pháp giải phương trình có ẩn dưới dấu căn bậc hai Kỹ thuật Hằng số biến thiên Đặt vấn đề: Khi ra đề, người ra đề thường chọn phương trình có thể giải được bằng tích các nhân tử. Từ những phương trình tích, Ví dụ: $\left( \sqrt{x+1}-1 \right)\left( Đọc tiếp…

T10.ĐS.III.3.7. Phương pháp giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai – Kỹ thuật nhân liên hợp

Phương pháp giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai Kỹ thuật nhân liên hợp Bình luận: Việc giải phương trình bậc hai chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai và và có hai căn nhìn chung khá khó giải. Các phương pháp giải thường kể đến: Đặt Đọc tiếp…

T10.ĐS.III.3.6. Phương pháp giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai – Kỹ thuật đặt ẩn phụ đưa về phương trình thuần nhất bậc hai hai biến

Phương pháp giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai Kỹ thuật đặt ẩn phụ đưa về phương trình thuần nhất bậc hai hai biến Phương pháp Giải phương trình: ${{u}^{2}}+\alpha uv+\beta {{v}^{2}}=0$   (1) bằng cách Xét $v\ne 0$ phương trình trở thành  : ${{\left( \frac{u}{v} \right)}^{2}}+\alpha \left( Đọc tiếp…

T10.ĐS.III.3.5. Phương pháp giải phương trình chứa ẩn dưới căn bậc hai – Kỹ thuật đặt nhiều ẩn phụ đưa về hệ đại số giải được

Phương pháp giải phương trình chứa ẩn dưới căn bậc hai Kỹ thuật đặt nhiều ẩn phụ đưa về hệ đại số giải được Phương pháp Xuất phát từ một số hệ “đại số “ đẹp chúng ta có thể tạo ra được những phương trình vô tỉ mà khi Đọc tiếp…

T10.ĐS.III.3.3. Phương pháp giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai – Kỹ thuật đặt ẩn phụ đưa về hệ đối xứng loại 1

Phương pháp giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai Kỹ thuật đặt ẩn phụ đưa về hệ đối xứng loại 1 Phương pháp Đặt $u=\alpha \left( x \right),v=\beta \left( x \right)$  và tìm mối quan hệ giữa $\alpha \left( x \right)$ và $\beta \left( x \right)$  từ Đọc tiếp…

error: Content is protected !!