T10.ĐS.III.3.12. Một số phương pháp giải phương trình có ẩn dưới dấu căn bậc hai – Dạng $\sqrt A = B$

Một số phương pháp giải phương trình có ẩn dưới dấu căn bậc hai Dạng $\sqrt A = B$ Bình luận: Dạng $\sqrt A = B$ luôn giải được bằng phương pháp biến đổi tương đương khi bậc của A$ \le \,$ 2; Bậc của B$ \le \,$1. Phương pháp Đọc tiếp…

T10.ĐS.III.3.11. Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai- Kỹ thuật đổi biến hoàn toàn

Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai Kỹ thuật đổi biến hoàn toàn Dạng 1:$F\left( {\sqrt[n]{{f\left( x \right)}}} \right) = 0$ Phương pháp Đặt: $t = \sqrt[n]{{f\left( x \right)}}$. (Nếu n=2k, k=1;2;… thì thêm điều kiện $t \ge {\mkern 1mu} 0$). Ví dụ 1 Giải phương trình: ${x^2} Đọc tiếp…

T10.ĐS.III.3.10. Phương pháp giải phương trình có ẩn dưới dấu căn bậc hai-Kỹ thuật đổi biến không hoàn toàn

Phương pháp giải phương trình có ẩn dưới dấu căn bậc hai Kỹ thuật đổi biến không hoàn toàn Kỹ thuật đổi biến không hoàn toàn là kỹ thuật sau khi đặt một phần biến cũ bằng biến mới. Phương trình tồn tại cả hai biến. Kỹ thuật 1. Kỹ Đọc tiếp…

T10.ĐS.III.3.8. Phương pháp giải phương trình có ẩn dưới dấu căn bậc hai – Kỹ thuật Hằng số biến thiên

Phương pháp giải phương trình có ẩn dưới dấu căn bậc hai Kỹ thuật Hằng số biến thiên Đặt vấn đề: Khi ra đề, người ra đề thường chọn phương trình có thể giải được bằng tích các nhân tử. Từ những phương trình tích, Ví dụ: $\left( \sqrt{x+1}-1 \right)\left( Đọc tiếp…

error: Content is protected !!