T12.HH.III.2. Tọa độ điểm trong không gian

T12.HH.III.2. Tọa độ điểm trong không gian I. Định nghĩa Tọa độ của điểm: $M(x;y;z)\Leftrightarrow \overrightarrow{OM}=x\overrightarrow{i}+y\overrightarrow{j}+z\overrightarrow{k}$ Chú ý: $M\in Ox\Leftrightarrow M(x;0;0),M\in Oy\Leftrightarrow M(0;y;0),M\in Oz\Leftrightarrow M(0;0;z)$$M\in (Oxy)\Leftrightarrow M(x;y;0),M\in (Oxz)\Leftrightarrow M(x;0;z),M\in (Oyz)\Leftrightarrow M(0;y;z)$ II. Tính chất Cho $A({{x}_{A}};{{y}_{A}};{{z}_{A}}),B({{x}_{B}};{{y}_{B}};{{z}_{B}})$,$\overrightarrow{{{u}_{1}}}=({{x}_{1}};{{y}_{1}};{{z}_{1}}),\overrightarrow{{{u}_{2}}}=({{x}_{2}};{{y}_{2}};{{z}_{2}})$ Khi đó: +  $\overrightarrow{AB}=({{x}_{B}}-{{x}_{A}};{{y}_{B}}-{{y}_{A}};{{z}_{B}}-{{z}_{A}})$ $AB=\left| \overrightarrow{AB} \right|=\sqrt{{{({{x}_{B}}-{{x}_{A}})}^{2}}+{{({{y}_{B}}-{{y}_{A}})}^{2}}+{{({{z}_{B}}-{{z}_{A}})}^{2}}}$ Đặc biệt: + Điểm M chia đoạn Đọc tiếp…

T12.HH.III.1. Tọa độ véc tơ trong không gian

T12.HH.III.1.  TỌA ĐỘ VEC TƠ TRONG KHÔNG GIAN I. Hệ trục tọa độ trong không gian Trong không gian, xét ba trục tọa độ $Ox,\,Oy,\,Oz$ vuông góc với nhau từng đôi một và chung một điểm gốc O. Gọi $\overrightarrow{i},\,\,\overrightarrow{j},\,\,\overrightarrow{k}$ là các vectơ đơn vị, tương ứng trên các trục Đọc tiếp…

T11.HH.III.1.2. Vec tơ trong không gian-Một số dạng bài tập thường gặp 

T11.HH.III.1.2. Vec tơ trong không gian-Một số dạng bài tập thường gặp  Dạng 1. Xác định các yếu tố của vectơ 1. Phương pháp giải a) Dựa vào định nghĩa các yếu tố của vectơ; b) Dựa vào các tính chất hình học của hình đã cho. 2. Ví dụ Đọc tiếp…

Bài 7. Tỉ số thể tích hai khối đa diện

Bài 7. TỈ SỐ THỂ TÍCH A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT * Cho khối chóp S.ABC, $A’ \in SA,{\rm{ }}B’ \in SB,{\rm{ }}C’ \in SC$. $\frac{{{V_{S.A’B’C’}}}}{{{V_{S.ABC}}}} = \frac{{SA’}}{{SA}}.\frac{{SB’}}{{SB}}.\frac{{SC’}}{{SC}}$ B – BÀI TẬP Câu 1: Hình chóp S.ABC có A’B’C’ lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC; tỷ Đọc tiếp…

error: Content is protected !!