T10.HH.III.2.1. Các dạng toán cơ bản về Elip-Phần 2

T10.HH.III.2.1. Các dạng toán cơ bản về Elip-Phần 2 Dạng 2. Lập phương trình chính tắc của Elip Dạng 2.1. Lập phương trình chính tắc của elip khi biết độ dài trục lớn và trục nhỏ. Phương pháp giải + Trục lớn : ${{A}_{1}}{{A}_{2}}=2a,$ trục nhỏ :${{B}_{1}}{{B}_{2}}=2b.$ Ta xác định Đọc tiếp…

T10.HH.III.2.1. Các dạng toán cơ bản về Elip-phần 1

T10.HH.III.2.1. Các dạng toán cơ bản về Elip-Phần 1 Dạng 1: Xác định yếu tố cơ bản khi biết phương trình elip. Dạng 1.1.Tìm độ dài trục của Elip Phương pháp giải Từ phương trình chính tắc của $\left( E \right)\Leftrightarrow \frac{{{x}^{2}}}{{{a}^{2}}}+\frac{{{y}^{2}}}{{{b}^{2}}}=1\,\,$ta có thể xác định được: + Các đỉnh Đọc tiếp…

T10.HH.III.2.1. Elip

T10.HH.III.2.1. Elip A – LÝ THUYẾT 1)Định nghĩa: Cho hai điểm cố định ${{F}_{1}},\,\,{{F}_{2}}$ với ${{F}_{1}}{{F}_{2}}=2c\left( c>0 \right)$ và hằng số $a>c.$ Elip $\left( E \right)$ là tập hợp các điểm $M$ thỏa mãn $M{{F}_{1}}+M{{F}_{2}}=2a$. Các điểm ${{F}_{1}},\,\,{{F}_{2}}$ là tiêu điểm của $\left( E \right).$ Khoảng cách ${{F}_{1}}{{F}_{2}}=2c$ là tiêu Đọc tiếp…

T10.HH.I.1. Vec tơ

HH10.I.1. Vec tơ I. Khái niệm Định nghĩa Vectơ là một đoạn thẳng có hướng, nghĩa là trong hai điểm mút của đoạn thẳng, đã chỉ rõ điểm đầu, điểm cuối. $\overrightarrow{AB}$ có điểm đầu là A, điểm cuối là B. Độ dài vectơ $\overrightarrow{AB}$được kí hiệu là: $\left| \overrightarrow{AB} \right|$= Đọc tiếp…

T10.HH.III.4. Phương trình đường thẳng- Một số dạng toán nâng cao

T10.HH.III.4. Phương trình đường thẳng- Một số dạng toán nâng cao Dạng 1. Biết một điểm và hai đường cao. Lập phương trình các cạnh của tam giác Ví dụ Cho $\Delta ABC$ có $A\left( 4;-2 \right)$. Đường cao $BH:2x+y-4=0$ và đường cao $CK:x-y-3=0$. Viết phương trình đường cao kẻ Đọc tiếp…

error: Content is protected !!