Cho hình lăng trụ $ABC.A’B’C’$.  Gọi $I,K,G$ lần lượt là trọng tâm các tam giác $ABC,A’B’C’$ và $ACC’$. Chứng minh $\left( IGK \right)\parallel \left( BB’C’C \right)$ và $\left( A’KG \right)\parallel \left( AIB \right)$.

T11.HH.II.000005. Cho hình lăng trụ $ABC.A’B’C’$.  Gọi $I,K,G$ lần lượt là trọng tâm các tam giác $ABC,A’B’C’$ và $ACC’$. Chứng minh $\left( IGK \right)\parallel \left( BB’C’C \right)$ và $\left( A’KG \right)\parallel \left( AIB \right)$. Giải a) Chứng minh $\left( IGK \right)\parallel \left( BB’C’C \right)$. Gọi $O,M,E,F$lần lượt là trung điểm Đọc tiếp…

Cho hình hộp $ABCD.A’B’C’D’$.  Chứng minh $\left( BDA’ \right)\parallel \left( B’D’C \right)$.

T11.HH.II.000004. Cho hình hộp $ABCD.A’B’C’D’$.  Chứng minh $\left( BDA’ \right)\parallel \left( B’D’C \right)$. Giải Gọi $O,O’$ lần lượt là trọng tâm các mặt $ABCD$ và $A’B’C’D’$. Dễ thấy $DBB’D’$ là hình bình hành nên $B’D’\parallel BD\subset \left( BDA’ \right)$ $\Rightarrow B’D’\parallel \left( BDA’ \right)\text{ }\left( 1 \right)$. Tương tự $OCO’A’$ Đọc tiếp…

Hai hình vuông $ABCD$ và $ABEF$ ở trong hai mặt phẳng khác nhau. Trên các đường chéo $AC$ và $BF$ lần lượt lấy các điểm $M,N$ sao cho $AM=BN$. Các đường thẳng song song với $AB$ vẽ từ $M,N$ lần lượt cắt $AD,AF$ tại $M’,N’$. Chứng minh $\left( BCE \right)\parallel \left( ADF \right)$ và $\left( D\text{EF} \right)\parallel \left( MNN’M’ \right)$.

T11.HH.II.000003. Hai hình vuông $ABCD$ và $ABEF$ ở trong hai mặt phẳng khác nhau. Trên các đường chéo $AC$ và $BF$ lần lượt lấy các điểm $M,N$ sao cho $AM=BN$. Các đường thẳng song song với $AB$ vẽ từ $M,N$ lần lượt cắt $AD,AF$ tại $M’,N’$. a) Chứng minh $\left( Đọc tiếp…

Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy là hình bình hành tâm $O$. Gọi $M,N$ lần lượt là trung điểm của $SA$ và $CD$. Chứng minh $\left( OMN \right)\parallel \left( SBC \right)$.

T11.HH.II.000002. Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy là hình bình hành tâm $O$. Gọi $M,N$ lần lượt là trung điểm của $SA$ và $CD$. Chứng minh $\left( OMN \right)\parallel \left( SBC \right)$. Giải Do $O,M$ lần lượt là trung điểm của $AC,SA$ nên $OM$ là đường trung bình của tam giác $SAC$ Đọc tiếp…

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành và $M,N,P$ lần lượt là trung điểm các cạnh $AB,CD,SA$. Chứng minh $\left( SBN \right)\parallel \left( DPM \right)$.

T11.HH.II.000001. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành và $M,N,P$ lần lượt là trung điểm các cạnh $AB,CD,SA$. Chứng minh $\left( SBN \right)\parallel \left( DPM \right)$. Giải Ta có: $\left\{ \begin{array}{l} BN\parallel DM\\ DM \subset \left( {DPM} \right) \end{array} \right. \Rightarrow BN\parallel \left( {DPM} \right){\rm{ }}\left( Đọc tiếp…

T9.ĐS.I.1.2. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai.

T9.ĐS.I.1.2. Chuyên đề: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai. I. Các kiến thức cần nhớ  ${x^2} = a \ge 0 \Leftrightarrow x = \pm \sqrt a $. $\forall a;a = \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {\sqrt {{a^2}} \begin{array}{*{20}{c}} {khi}&{a \ge 0} \end{array}}\\ { – \sqrt {{a^2}} \begin{array}{*{20}{c}} {khi}&{a < 0} \end{array}} Đọc tiếp…

error: Content is protected !!