Cho hình lăng trụ $ABC.A’B’C’$.  Gọi $I,K,G$ lần lượt là trọng tâm các tam giác $ABC,A’B’C’$ và $ACC’$. Chứng minh $\left( IGK \right)\parallel \left( BB’C’C \right)$ và $\left( A’KG \right)\parallel \left( AIB \right)$.

T11.HH.II.000005. Cho hình lăng trụ $ABC.A’B’C’$.  Gọi $I,K,G$ lần lượt là trọng tâm các tam giác $ABC,A’B’C’$ và $ACC’$. Chứng minh $\left( IGK \right)\parallel \left( BB’C’C \right)$ và $\left( A’KG \right)\parallel \left( AIB \right)$. Giải a) Chứng minh $\left( IGK Đọc tiếp…

Cho hình hộp $ABCD.A’B’C’D’$.  Chứng minh $\left( BDA’ \right)\parallel \left( B’D’C \right)$.

T11.HH.II.000004. Cho hình hộp $ABCD.A’B’C’D’$.  Chứng minh $\left( BDA’ \right)\parallel \left( B’D’C \right)$. Giải Gọi $O,O’$ lần lượt là trọng tâm các mặt $ABCD$ và $A’B’C’D’$. Dễ thấy $DBB’D’$ là hình bình hành nên $B’D’\parallel BD\subset \left( BDA’ \right)$ $\Rightarrow Đọc tiếp…

Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy là hình bình hành tâm $O$. Gọi $M,N$ lần lượt là trung điểm của $SA$ và $CD$. Chứng minh $\left( OMN \right)\parallel \left( SBC \right)$.

T11.HH.II.000002. Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy là hình bình hành tâm $O$. Gọi $M,N$ lần lượt là trung điểm của $SA$ và $CD$. Chứng minh $\left( OMN \right)\parallel \left( SBC \right)$. Giải Do $O,M$ lần lượt là trung điểm của $AC,SA$ Đọc tiếp…

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành và $M,N,P$ lần lượt là trung điểm các cạnh $AB,CD,SA$. Chứng minh $\left( SBN \right)\parallel \left( DPM \right)$.

T11.HH.II.000001. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành và $M,N,P$ lần lượt là trung điểm các cạnh $AB,CD,SA$. Chứng minh $\left( SBN \right)\parallel \left( DPM \right)$. Giải Ta có: $\left\{ \begin{array}{l} BN\parallel DM\\ DM \subset \left( Đọc tiếp…

error: Content is protected !!